Məqalə göndərilmişdir. / Article is sent

Məqaləniz ilkin mərhələyə qəbul edildi. 
Proses barədə sizə məlumat veriləcək.
Your article has been accepted to the initial stage.
You will be informed about the process.